Reklamace

 

Reklamačný poriadok IMMAX WPB CZ, s r. o.

POSTUP PODÁVANIA SŤAŽNOSTÍ
na predaj tovaru

IMMAX WPB CZ, s.r.o. Pohoří 703, 742 85 Vřesina, IČO: 046112686 Tento reklamačný poriadok platí vo všetkých prevádzkach spoločnosti. Adresa pre zasielanie sťažností IMMAX WPB CZ, s.r.o. Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava-Prívoz

Článok 1

Úvodné ustanovenia

Práva kupujúceho z vadného plnenia (ďalej len "reklamácie") musia byť vždy uplatnené v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Záležitosti neupravené týmto reklamačným poriadkom sa riadia právom Českej republiky. Predávajúci vhodným spôsobom informuje kupujúceho o tomto reklamačnom poriadku a na žiadosť kupujúceho ho poskytne v textovej podobe. Tento reklamačný poriadok je v súlade so zákonom č. 89/2012 Z. z., Občianskym zákonníkom a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov od 1. januára 2014.

Predávajúci nezodpovedá za vady v nasledujúcich prípadoch:
-ak má vec pri prevzatí vady a pre tieto vady je dohodnutá zľava z kúpnej ceny,
-ak je tovar používaný a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar v čase prevzatia kupujúcim,
-vada bola spôsobená opotrebovaním spôsobeným bežným používaním alebo ak je to spôsobené povahou tovaru (napr. uplynutím jeho životnosti),
-je spôsobená kupujúcim a bola spôsobená nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho alebo mechanickým poškodením,
-závada bola spôsobená vonkajšou udalosťou, ktorú predávajúci nemohol ovplyvniť.

Článok 2

Uplatnenie pohľadávky

Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho v ktorejkoľvek jeho prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, alebo v jeho sídle či mieste podnikania. Predávajúci zabezpečí prítomnosť zamestnanca oprávneného prijímať reklamácie počas celej pracovnej doby. Reklamáciu možno podať aj osobe určenej v potvrdení vydanom predávajúcim kupujúcemu alebo v záručnom liste, ak sa určená osoba nachádza v sídle predávajúceho alebo v mieste bližšom ku kupujúcemu.

Kupujúci je povinný preukázať, že je oprávnený uplatniť reklamáciu, najmä preukázať dátum kúpy, a to buď predložením dokladu o kúpe, potvrdením o plnení povinností predávajúceho z chybného plnenia zo záručného listu, alebo iným hodnoverným spôsobom. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu vady, ktorá bola reklamovaná v minulosti, za predpokladu, že mu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.

Článok 3

Lehota na uplatnenie práv

Kupujúci môže uplatniť svoje práva z chybného plnenia do 24 mesiacov od prevzatia tovaru. V prípade použitého tovaru môže byť lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia skrátená na 12 mesiacov; takéto skrátenie lehoty uvedie predávajúci v potvrdení o povinnostiach z chybného plnenia alebo na doklade o predaji. Po uplynutí lehoty nemožno právo z vád uplatniť u predávajúceho, pokiaľ sa strany nedohodnú inak alebo pokiaľ predávajúci alebo výrobca neposkytne osobitnú záruku za kvalitu nad rámec svojich zákonných povinností.

Kupujúci uplatní svoje práva z chybného plnenia bez zbytočného odkladu po tom, ako zistí, že tovar je chybný. Predávajúci nezodpovedá za zvýšenie rozsahu škody, ak kupujúci používa tovar, hoci o závade vie. Ak kupujúci uplatní vadu u predávajúceho oprávnene, lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia neplynie po dobu, počas ktorej je tovar v oprave a kupujúci ho nemôže používať.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru v rámci vybavenia reklamácie lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia nezačína plynúť odznova. Lehota uplynie 24 mesiacov od prijatia reklamovaného tovaru.

Lehotu na uplatnenie práv z vád nemožno považovať za určenie životnosti tovaru, ktorá sa mení s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnosť a intenzitu používania alebo na dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim.

Článok 4

Vybavovanie sťažností

Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitejších prípadoch do piatich pracovných dní. Táto lehota nezahŕňa čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku reklamovanej vady, spôsob vybavenia reklamácie požadovaný kupujúcim a spôsob, akým bude kupujúci o vybavení reklamácie informovaný. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Predávajúci písomne potvrdí kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie a dobu jej trvania. Kupujúci nie je oprávnený zmeniť raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie bez súhlasu predávajúceho, okrem prípadu, ak zvolený spôsob vybavenia nie je možné vykonať vôbec alebo včas.

Kupujúci je povinný prevziať reklamovaný tovar najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy mala byť reklamácia vybavená, po uplynutí tejto lehoty je predávajúci oprávnený účtovať primeraný poplatok za uskladnenie alebo predať tovar na vlastný účet kupujúcemu. Predávajúci musí kupujúceho o tomto postupe vopred informovať a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.

Článok 5

Kvalita pri prijatí

Predávajúci vyhlasuje, že dodáva tovar kupujúcemu v súlade s ustanoveniami § 2161 Občianskeho zákonníka, t. j.:
-tovar má vlastnosti dohodnuté medzi kupujúcim a predávajúcim, a ak k dohode nedošlo, vlastnosti, ktoré opísal predávajúci alebo výrobca alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy,
-tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa vec tohto druhu zvyčajne používa,
-tovar je tovar v príslušnom množstve, miere alebo hmotnosti a
-tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nespĺňa vyššie uvedené požiadavky, má kupujúci právo na dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu tovaru neprimerané. Ak sa vada týka len súčasti tovaru, kupujúci môže požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie celej kúpnej ceny. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Ak kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu alebo opravu súčiastok, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má tiež právo na primeranú zľavu, ak predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť súčasť tovaru alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neodstráni vadu v primeranej lehote alebo ak by odstránenie vady spôsobilo spotrebiteľovi značné ťažkosti.

Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za chybný pri prevzatí.

Článok 6

Zodpovednosť predávajúceho za vadu, ktorá je podstatným a nepodstatným porušením zmluvy

Zodpovednosť predávajúceho za vady, ktoré sú podstatným alebo nepodstatným porušením zmluvy, sa vzťahuje na vady tovaru, ktoré sa vyskytnú v lehote 24 mesiacov od prevzatia, na vady, na ktoré sa nevzťahuje zodpovednosť za akosť pri prevzatí podľa článku 5.

Ak je vada podstatným porušením zmluvy, kupujúci má právo podľa vlastného výberu na dodanie novej veci, na jej opravu, na primeranú zľavu alebo na odstúpenie od zmluvy (s právom na vrátenie celej kúpnej ceny). Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, kupujúci má právo na odstránenie vady alebo primeranú zľavu.

Kupujúci má právo na dodanie novej veci bez vád, výmenu súčasti, zníženie ceny alebo odstúpenie od zmluvy bez ohľadu na povahu vady, ak vec nemožno riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád.

Článok 7

Náklady na pohľadávky a riešenie sporov

Náklady na zaslanie tovaru na reklamáciu znáša kupujúci.

V prípade, že predávajúci reklamáciu zamietne ako neopodstatnenú, môže sa kupujúci obrátiť na súdneho znalca v odbore a požiadať o nezávislé odborné posúdenie chyby.

Ak nedôjde k dohode medzi kupujúcim a predávajúcim, môže sa kupujúci obrátiť na existujúce systémy mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, najmä na systém www.vasestiznosti.cz, alebo na príslušný súd.

Článok 8

Zmluvná záruka kvality

Ak predávajúci poskytol záruku za kvalitu nad rámec svojich zákonných povinností, jej uplatnenie sa riadi týmto reklamačným poriadkom, pokiaľ potvrdenie o povinnostiach predávajúceho vyplývajúcich z chybného plnenia (záručný list) alebo zmluva neustanovuje inak.

Tento postup podávania sťažností je účinný od 1. februára 2016.

Reklamačný poriadok IMMAX WPB CZ, s r. o.

POSTUP PODÁVANIA SŤAŽNOSTÍ
na predaj tovaru

IMMAX WPB CZ, s.r.o. Pohoří 703, 742 85 Vřesina, IČO: 046112686 Tento reklamačný poriadok platí vo všetkých prevádzkach spoločnosti. Adresa pre zasielanie sťažností IMMAX WPB CZ, s.r.o. Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava-Prívoz

Článok 1

Úvodné ustanovenia

Práva kupujúceho z vadného plnenia (ďalej len "reklamácie") musia byť vždy uplatnené v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Záležitosti neupravené týmto reklamačným poriadkom sa riadia právom Českej republiky. Predávajúci vhodným spôsobom informuje kupujúceho o tomto reklamačnom poriadku a na žiadosť kupujúceho ho poskytne v textovej podobe. Tento reklamačný poriadok je v súlade so zákonom č. 89/2012 Z. z., Občianskym zákonníkom a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov od 1. januára 2014.

Predávajúci nezodpovedá za vady v nasledujúcich prípadoch:
-ak má vec pri prevzatí vady a pre tieto vady je dohodnutá zľava z kúpnej ceny,
-ak je tovar používaný a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar v čase prevzatia kupujúcim,
-vada bola spôsobená opotrebovaním spôsobeným bežným používaním alebo ak je to spôsobené povahou tovaru (napr. uplynutím jeho životnosti),
-je spôsobená kupujúcim a bola spôsobená nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho alebo mechanickým poškodením,
-závada bola spôsobená vonkajšou udalosťou, ktorú predávajúci nemohol ovplyvniť.

Článok 2

Uplatnenie pohľadávky

Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho v ktorejkoľvek jeho prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, alebo v jeho sídle či mieste podnikania. Predávajúci zabezpečí prítomnosť zamestnanca oprávneného prijímať reklamácie počas celej pracovnej doby. Reklamáciu možno podať aj osobe určenej v potvrdení vydanom predávajúcim kupujúcemu alebo v záručnom liste, ak sa určená osoba nachádza v sídle predávajúceho alebo v mieste bližšom ku kupujúcemu.

Kupujúci je povinný preukázať, že je oprávnený uplatniť reklamáciu, najmä preukázať dátum kúpy, a to buď predložením dokladu o kúpe, potvrdením o plnení povinností predávajúceho z chybného plnenia zo záručného listu, alebo iným hodnoverným spôsobom. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu vady, ktorá bola reklamovaná v minulosti, za predpokladu, že mu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.

Článok 3

Lehota na uplatnenie práv

Kupujúci môže uplatniť svoje práva z chybného plnenia do 24 mesiacov od prevzatia tovaru. V prípade použitého tovaru môže byť lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia skrátená na 12 mesiacov; takéto skrátenie lehoty uvedie predávajúci v potvrdení o povinnostiach z chybného plnenia alebo na doklade o predaji. Po uplynutí lehoty nemožno právo z vád uplatniť u predávajúceho, pokiaľ sa strany nedohodnú inak alebo pokiaľ predávajúci alebo výrobca neposkytne osobitnú záruku za kvalitu nad rámec svojich zákonných povinností.

Kupujúci uplatní svoje práva z chybného plnenia bez zbytočného odkladu po tom, ako zistí, že tovar je chybný. Predávajúci nezodpovedá za zvýšenie rozsahu škody, ak kupujúci používa tovar, hoci o závade vie. Ak kupujúci uplatní vadu u predávajúceho oprávnene, lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia neplynie po dobu, počas ktorej je tovar v oprave a kupujúci ho nemôže používať.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru v rámci vybavenia reklamácie lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia nezačína plynúť odznova. Lehota uplynie 24 mesiacov od prijatia reklamovaného tovaru.

Lehotu na uplatnenie práv z vád nemožno považovať za určenie životnosti tovaru, ktorá sa mení s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnosť a intenzitu používania alebo na dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim.

Tento internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.

Podrobné nastaveniePovoliť všetko