Odstúpenie od zmluvy uzavretej dištančným spôsobom

Odstúpenie od zmluvy uzavretej dištančným spôsobom

1. Právo odstúpiť od zmluvy

1.1 Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.

1.2 Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, kedy Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezmete tovar.

1.3 Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať IMMAX WPB CZ, s.r.o. , Pohoří 703, 742 85 Vresina, adresa pre zasielanie reklamácií IMMAX WPB CZ, s.r.o. Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava-Přívoz, formou jednostranného právneho konania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo emailom) http://www.immax.cz/kontakty. Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však Vašou povinnosťou.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1 Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Na vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použil(a) na vykonanie počiatočnej transakcie, pokiaľ ste výslovne neurčil(a) inak. Spoločnosť IMMAX WPB CZ, s.r.o. však preferuje, aj s ohľadom na rýchlosť vybavenia, vrátenie formou bankového prevodu na Váš účet. V žiadnom prípade Vám tým nevzniknú ďalšie náklady. Platbu vrátime až po obdržaní vráteného tovaru.

2.2 Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, zašlite späť. Lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dní. Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru. Odpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti

Formulár na odstúpenie od zmluvy.