Obchodní podmínky

 

Podmienky a pravidlá


Obchodné podmienky IMMAX WPB CZ, s.r.o.

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode www.immax.cz, ktorý prevádzkuje spoločnosť IMMAX WPB CZ, s.r.o. V obchodných podmienkach sú uvedené práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Definícia pojmov

Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je osoba, ktorá na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je podnikateľom. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy v súvislosti s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo podobnou činnosťou alebo pri samostatnom výkone svojho povolania, alebo ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Ponuka je právnym úkonom smerujúcim k uzavretiu zmluvy, ak obsahuje podstatné náležitosti zmluvy tak, že zmluva môže byť uzavretá jej jednoduchým a bezpodmienečným prijatím, a ak z nej vyplýva úmysel ponúkajúceho byť viazaný zmluvou, ak bude ponuka prijatá.

Ponuka na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb za určitú cenu urobená v rámci podnikania prostredníctvom reklamy, katalógu alebo vystavenia tovaru sa považuje za ponuku s výhradou vyčerpania zásob alebo straty schopnosti podnikateľa plniť.

Kontaktné údaje

Názov : IMMAX WPB CZ, s.r.o.

Sídlo : Pohoří 703, 742 85 Vřesina

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO: 04611268

Zapísaný : Krajský súd v Ostrave, oddiel C, vložka 64379

E-mail: obchod@immax.cz

Kontaktná adresa: Teslova 1179/2 , 702 00 Ostrava - Přívoz

Overte si údaje predávajúceho tu.

 

Informácie

Informácie o tovare a cene poskytnuté predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavných chýb. Ceny sú uvedené vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov okrem nákladov na doručenie.

Informácie o prijímaných spôsoboch platby sú uvedené tu.

 

Prijatie cenovej ponuky so zmenou alebo odchýlkou nie je prijatím cenovej ponuky.

Kupujúci sa pri výbere tovaru nemôže odchýliť od ponuky predávajúceho. Ak kupujúci v objednávke uvedie iný tovar, ako ponúka predávajúci, alebo tovar s inými vlastnosťami, zmluva nevznikne. Predávajúci zároveň nemôže dodať iný tovar ako ten, ktorý si objednal kupujúci, ak nie je dohodnuté inak.

Prijatie nevyžiadaného plnenia kupujúcim nepredstavuje prijatie ponuky.

Kúpna zmluva sa uzatvára v českom jazyku.

Výsledná kúpna zmluva alebo daňový doklad sa uloží do elektronického archívu.

Zákazníkom bude na požiadanie zaslaná zmluva v elektronickej podobe.

Kúpna zmluva vzniká prijatím verejnej ponuky, t. j. doručením objednávky spotrebiteľom.

Obrázky tovaru sú len ilustračné a nemusia zodpovedať skutočnej podobe tovaru.

 

Dodanie tovaru

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 15 dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ predávajúci neurčí pre jednotlivé tovary inú dodaciu lehotu. Ak je tovar uvedený ako "skladom", predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Kupujúci je povinný prevziať tovar a zaplatiť zaň. Kupujúcemu sa odporúča skontrolovať tovar čo najskôr po jeho prevzatí.

V prípade poškodenia zásielky predávajúci odporúča kupujúcemu spísať s dopravcom škodový protokol.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu doklady k tovaru, najmä daňový doklad, potvrdenia a certifikáty, bezodkladne po prevzatí tovaru alebo v prípade technického problému na strane predávajúceho najneskôr do dvoch dní od prevzatia tovaru kupujúcim.

Ak o to kupujúci požiada, predávajúci písomne potvrdí kupujúcemu, v akom rozsahu a ako dlho trvajú jeho povinnosti z vadného plnenia a ako môže kupujúci uplatniť svoje práva z nich vyplývajúce (reklamačný poriadok).

Cena a spôsob doručenia tu.

 

Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, predávajúci je oprávnený predať tovar vhodným spôsobom po tom, ako kupujúceho upozorní e-mailom a určí mu novú primeranú lehotu na prevzatie tovaru.

Predávajúci je oprávnený započítať si náklady na skladovanie a náklady na neúspešné dodanie tovaru z dôvodu nedostatočnej súčinnosti zo strany kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu s výnosom z predaja.

 

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Pri zmluvách uzavretých na diaľku (distančnou formou) môže kupujúci spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru alebo platby. Toto obdobie má kupujúcemu spotrebiteľovi umožniť, aby sa primerane oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

Kupujúci spotrebiteľ je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred dodaním tovaru.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci spotrebiteľ zašle alebo doručí predávajúcemu do 14 dní. Kupujúci spotrebiteľ nemusí uviesť dôvod, pre ktorý odstupuje od zmluvy. Pre uľahčenie komunikácie sa odporúča uviesť v odstúpení od zmluvy dátum nákupu alebo číslo zmluvy/predajného dokladu, bankový účet a zvolený spôsob vrátenia.

Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu-spotrebiteľovi plnú sumu ceny tovaru do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým prijal platbu od kupujúceho-spotrebiteľa.

Ak si kupujúci spotrebiteľ pri vrátení tovaru zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, predávajúci uhradí kupujúcemu spotrebiteľovi náklady na doručenie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu doručenia. Najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy kupujúci spotrebiteľ zašle alebo odovzdá zakúpený tovar predávajúcemu. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale a nesmie vykazovať známky opotrebovania alebo poškodenia. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci spotrebiteľ.

Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, predávajúci je oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu nárok na zníženie hodnoty tovaru a odpočítať ho od vrátenej sumy.

Výnimky: Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť v prípade zmlúv o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči, alebo v prípade zmlúv o poskytnutí služieb, v oboch prípadoch za predpokladu, že plnenie bolo uskutočnené s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; v prípade zmlúv na dodanie služieb alebo tovaru, ktorého cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávisle od vôle predávajúceho; v prípade zmlúv na dodanie tovaru prispôsobeného želaniam spotrebiteľa alebo pre jeho osobu a v prípade zmlúv na tovar podliehajúci skaze, tovar, ktorý bol nenávratne zmiešaný s iným tovarom alebo vyňatý zo zapečateného obalu a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť; na dodanie zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ak kupujúci poškodil ich pôvodný obal; na dodanie novín, časopisov alebo iných periodík; na zmluvy o ubytovaní, preprave, stravovaní alebo rekreácii poskytovaných v určitom čase alebo na zmluvy uzavreté verejnou dražbou podľa zákona upravujúceho verejné dražby a na zmluvy o oprave alebo údržbe vykonávanej na mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť.

Formulár na odstúpenie od zmluvy.

 

Práva a povinnosti vyplývajúce z chybného plnenia

Kvalita pri prijatí

Ak má tovar prevzatý v čase prevzatia kupujúcim vady (napr. nemá dohodnuté alebo odôvodnene očakávané vlastnosti, nie je vhodný na obvyklý alebo dohodnutý účel, nie je kompletný, jeho množstvo, miera, hmotnosť alebo kvalita nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo dokonca predzmluvným parametrom), ide o vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

Najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru môže kupujúci - spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatné odstránenie vady alebo primeranú zľavu z ceny, ak o to požiada; ak to nie je vzhľadom na povahu vady neúmerné (najmä ak vadu nemožno odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť nárok na dodanie novej veci bez vád alebo novej súčasti bez vád, ak sa vada týka len tejto súčasti.

Ak oprava alebo výmena tovaru nie je možná, kupujúci-spotrebiteľ môže pri odstúpení od zmluvy požadovať vrátenie celej kúpnej ceny.

Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim spotrebiteľom, tovar sa považuje za vadný už pri prevzatí.

Predávajúci nie je povinný uspokojiť nároky kupujúceho-spotrebiteľa, ak preukáže, že kupujúci-spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade vedel alebo ju sám spôsobil.

V prípade predaja použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere predchádzajúceho používania alebo opotrebovania. V prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena. V takýchto prípadoch má kupujúci spotrebiteľ namiesto práva na výmenu nárok na primeranú zľavu.

Zákonné práva vyplývajúce z chýb

Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo na reklamáciu vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia

Podnikateľský kupujúci je oprávnený uplatniť právo na reklamáciu vady, ktorú mal tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, aj keď sa prejaví neskôr. Právo kupujúceho - podnikateľa vzniká aj na základe neskôr vzniknutej vady, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol zistiť včasnou prehliadkou a dostatočnou starostlivosťou.

V tejto lehote je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť reklamáciu a podľa vlastného uváženia reklamovať vadu, ktorá predstavuje podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú vadu):

-odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci;


-odstránenie závady opravou bez poplatku;


-primeranú zľavu z kúpnej ceny,


-vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy


Podstatné porušenie zmluvy je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu vedela alebo musela vedieť už v čase uzavretia zmluvy, že druhá strana by zmluvu neuzavrela, keby porušenie predvídala.

V prípade vady, ktorá je nepodstatným porušením zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú vadu), má kupujúci spotrebiteľ právo na odstránenie vady alebo na primerané zníženie kúpnej ceny.

Ak sa odstrániteľná vada vyskytla po oprave opakovane (tretia reklamácia tej istej vady alebo štvrtá reklamácia rôznych vád) alebo má tovar väčší počet vád (najmenej tri vady súčasne), môže kupujúci spotrebiteľ uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci nezodpovedá za chyby vyplývajúce z bežného opotrebovania alebo nedodržania návodu na použitie.

 

Vybavovanie sťažností

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo u osoby určenej na opravu bez zbytočného odkladu po zistení vady. Ak tak urobí písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, opis závady a žiadosť o spôsob vybavenia sťažnosti.

Formuláre na stiahnutie:

Podanie žiadosti (formulár žiadosti)

Pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo (spôsob vybavenia reklamácie) si zvolil.

Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci požiadal o opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná.

Ak si kupujúci nevyberie svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má rovnaké práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy.

Kupujúci je povinný preukázať kúpu tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie plynie od odovzdania/doručenia tovaru predávajúcemu alebo na miesto určené na opravu. Tovar by mal byť zabalený vo vhodnom obale, aby sa počas prepravy nepoškodil, a mal by byť čistý a kompletný.

Predávajúci musí o sťažnosti rozhodnúť bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní, alebo ak je na rozhodnutie potrebné odborné posúdenie. Informácie o potrebe odborného posúdenia sa kupujúcemu oznámia v tejto lehote.

Predávajúci vybaví reklamáciu spotrebiteľa vrátane odstránenia vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, ak sa so spotrebiteľom písomne nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby išlo o podstatné porušenie zmluvy.

Ak predávajúci odmietne vadu odstrániť, kupujúci spotrebiteľ môže požadovať primerané zníženie ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Záručná doba sa predlžuje o čas od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do času, keď je kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť.

Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o vybavení reklamácie e-mailom alebo SMS správou.

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov.


 

Ochrana osobných údajov

Kupujúci súhlasí s tým, že poskytnuté osobné údaje budú predávajúcim spracované a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 101/2000 Z. z.) za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný o tom, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a má právo tieto údaje zmeniť alebo písomne namietať proti ich spracovaniu. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

 Kupujúci môže informovať predávajúceho, že si želá ukončiť zasielanie obchodných oznámení na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy.


 

Riešenie sporov

Spory medzi predávajúcim a kupujúcim budú riešiť všeobecné súdy.

Podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služby. Česká obchodná inšpekcia je subjektom oprávneným vykonávať mimosúdne riešenie sporov. Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.coi.cz.

 

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na žiadosť spotrebiteľa, a to len vtedy, ak sa spor nepodarilo vyriešiť priamo s predávajúcim. Žiadosť možno podať do jedného roka odo dňa, keď spotrebiteľ prvýkrát uplatnil sporné právo u predávajúceho.

Spotrebiteľ má právo iniciovať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy RSO, ktorá je k dispozícii na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Kupujúci sa môže obrátiť aj na dTest, o.p.s., aby mu poradila v oblasti jeho spotrebiteľských práv. prostredníctvom www.dtest.cz/poradna alebo telefonicky na čísle 299 149 009.

 

Predávajúci sa zaväzuje prednostne sa snažiť o mimosúdne riešenie sporu s kupujúcim, pokiaľ to kupujúci neodmietne. Mimosúdne riešenie sporu je možné uskutočniť aj prostredníctvom služby VašeSťažnosti.cz na webovej stránke www.vasestiznosti.cz.

 

Tento postup nie je mediáciou podľa zákona č. 202/2012 Z. z. o mediácii v znení neskorších predpisov ani rozhodcovským konaním podľa zákona č. 216/1994 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o výkone rozhodcovských rozhodnutí v znení neskorších predpisov a jeho použitím nie je dotknuté právo strán obrátiť sa so svojím nárokom na Českú obchodnú inšpekciu alebo na súd.

Počas trvania rokovaní o mimosúdnom urovnaní premlčacie a prekluzívne lehoty podľa Občianskeho zákonníka neplynú ani nezačnú plynúť, pokiaľ jedna zo strán sporu výslovne neodmietne pokračovať v rokovaniach.

Dozor nad dodržiavaním povinností vyplývajúcich zo zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vykonáva Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

 

Iné

Záloha na tovar

V prípade tovaru na špeciálnu objednávku alebo tovaru, ktorý nie je na sklade alebo ktorého množstvo nie je obvyklé, môže predávajúci požadovať zálohu. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho o požiadavke na zálohovú platbu.

Darčeky

Ak spotrebiteľ využije svoje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť tovar spolu s poskytnutými darčekmi vrátane prípadného obohatenia. Ak kupujúci tieto hodnoty nevráti, budú sa považovať za bezdôvodné obohatenie. Ak vrátenie predmetu bezdôvodného obohatenia nie je ľahko možné, predávajúci má nárok na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny.

Informácie a poradenstvo

Všetky ústne a písomné informácie o vhodnosti a možnosti použitia dodaného tovaru sa poskytujú podľa najlepšieho vedomia predávajúceho. Predstavujú však len hodnotu skúseností a informácií, ktoré predávajúci získal sám, od výrobcu alebo od svojho dodávateľa.

Sťažnosti

Sťažnosti a pripomienky kupujúceho týkajúce sa zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi predávajúcim a kupujúcim vybavuje predávajúci v súlade s platnými právnymi predpismi, pričom sťažnosti a pripomienky môže zákazník uplatniť v sídle spoločnosti alebo prostredníctvom infolinky +420 608862626 alebo e-mailovej adresy: info@immax.cz. Ak je obsahom reklamácie reklamácia tovaru, bude reklamácia vybavená ako sťažnosť v súlade s platnými právnymi predpismi.

Elektronický odpad

Predávajúci zabezpečí spätný odber elektrozariadení, batérií a akumulátorov v súlade s platnými právnymi predpismi.

Písomná komunikácia

V prípade doručovania písomností medzi zmluvnými stranami sa za adresu doručenia považuje sídlo predávajúceho a adresy kupujúceho uvedené v objednávke.

Ostatné veci tu neuvedené sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Z. z.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) a ďalšími právnymi predpismi v znení neskorších predpisov.

Zmluva a súvisiace záležitosti sa riadia českým právom.

Zmeny zmluvných podmienok v inej ako vzájomne písomne dohodnutej forme sú vylúčené.

 

Tieto podmienky sú účinné od 1. februára 2016.

 

Tento internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.

Podrobné nastaveniePovoliť všetko